គោលការណ៏ និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

គោលបំណង
គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូបង្កើតឡើងដើម្បីអោយអតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការសែ្វងរក និងទិញផលិតផលដែលមានលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមប្រព័ន្ទលក់អនឡាញ ។

លោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់ ចុះឈ្មោះ និងទិញផលិតផល សូមអាន និងទទួលស្គាល់នូវគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៉ីម៉ិចកូ ដែលមានចែងដូចខាងក្រោមៈ

១. ការចូលមើលគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន

លោកអ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រដោយមិនមានបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយ  ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបង្ហាញផងដែរ ។

២. ការចុះឈ្មោះ

លោកអ្នកធ្វើចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័រដើម្បីក្លាយជា សមាជិកអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមិនគិតថ្លៃ។ លោកអ្នកត្រូវបំពេញ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនង ។

 • រាល់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបំពេញមិនត្រឹមត្រូវ ឬប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងការចុះឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ និងលុបចេញពីការចុះឈ្មោះ ជា សមាជិកអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ។
 • ក្នុងកណីភ្លេចលេខកូដសំងាត់បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះហើយ លោកអ្នកអាចធ្វើស្នើសុំបានតាមរយៈការផ្ញើអ៉ីម៉ែល ឬតាមទូរស័ព្ទដៃដែលបានចុះឈ្មោះមុនដំបូង ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកអតិថិជនផងដែរ។

៣. សុវត្ថិភាពនៃការរក្សាទុក ព័ត៌មានអតិថិជន

រាល់ ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ ចុះឈ្មោះ ទិញផលិតផលត្រូវរក្សាទុកក្នុងលក្ខខណ្ឌឯកជនភាព (ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីមើលលម្អិត)

៤. ការស្វែងរកទំនិញ និងការបញ្ជាទិញ

– លោកអ្នកអាចស្វែងរកទំនិញជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈគេហទំព័រ www.sunsimexco.com ។ មានផលិតផលខ្លះដែលមិនទាន់ដាក់បញ្ជូនទៅក្នុងគេហទំព័រ ដែល តម្រូវអោយលោកអ្នកអាចសាកសួរ ព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ ឬតាមរយៈអ៉ីម៉ែលផងដែរ ។

– លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈការចុះឈ្មោះ ឬបំពេញ ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅឡើយ។ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទិញ និងការដឹកជញ្ជូន។ ក្នុងករណីមិនមានការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ០៣ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិ លុបការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នក ដោយមិនមានការជូនដំណឹងទេ  និងតម្រូវអោយលោកអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញជាថ្មី។

 • រាល់ការបញ្ជាទិញ នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ៉ីម៉ែល ដែលលោកអ្នកបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះ ។
 • ក្នុងករណីមិនមានអ៉ីម៉ែល, រាល់ការបញ្ជាទិញ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើទំនាក់ទំនងទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកផ្តល់អោយ ។
 • លោកអ្នកអាច លុបការបញ្ជាទិញផលិតផលបាន ដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងមកផ្នែកលក់ ឬតាមរយៈអ៉ីម៉ែល។

 ៥. ការបង់ប្រាក់

បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈគេហទំព័រ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

ក. បង់ប្រាក់ពេលដឹកទំនិញទៅដល់។
ខ. បង់តាម ABA Pay ។
គ. បង់តាមកាតឥណទាន/ឥណពន្ធ ដូចជា កាតវីសា ឬកាតម៉ាស្ទ័រ ។

កំណត់ចំណាំ : ការបង់ប្រាក់តាមរយៈកាត Credit/Debit ក្រុមហ៊ុនមិនមានសិទ្ធិចូលយក ព័ត៌មានរបស់កាតទាំងនោះទេ ។ រាល់កាតទាំងនោះត្រូវបំពាក់នូវសុវត្ថិភាពស្តង់ដាររបស់ធនាគារ ។

 ៦. ការបង្វិលសងប្រាក់ និងដូរទំនិញដែលបានទិញ

ក. ការបង្វិលសងប្រាក់

ការបង្វិលសងប្រាក់ជូនលោកអ្នកវិញ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានបង់ប្រាក់មុនការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ

 • ការមិនមានស្តុកទំនិញសំរាប់ប្រគល់ជូន
 • កំហុសនៃការបង់ប្រាក់ផ្ទួនៗគ្នាលើការបញ្ជាទិញតែមួយ
 • ទំនិញបែកបាក់ ឬខូចខាតដែលមិនអាចជំនួសនឹងផលិតផលផ្សេងៗដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល

កំណត់ចំណាំ: រាល់ការបង្វិលសងប្រាក់លើផលិតផលត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ការបង្វិលសងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌក្រុមហ៊ុនបានកំណត់មានដូចជា ព័ត៌មានទិញ ឯកសារដឹកជញ្ជូន ការបង់ប្រាក់ជាដើម ។

ខ. ការដូរទំនិញ

លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យ និងទទួលស្គាល់ទំនិញដែលលោកអ្នកបានទិញពិតជាត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបែកបាក់ណាមួយ ។ ការដូរទំនិញត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេល០៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដឹកទំនិញជូនលោកអ្នក បើមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលកើតឡើងដោយឯកឯង មិនមែនកំហុសលោកអ្នក ។

កំណត់ចំណាំ: រាល់ការបង្វិលសងប្រាក់លើផលិតផលត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ការបង្វិលសងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌក្រុមហ៊ុនបានកំណត់មានដូចជាព័ត៌មានទិញ ឯកសារដឹកជញ្ជូន ការបង់ប្រាក់ ប័ណ្ណធានាលើផលិតផលជាដើម ។

ចំពោះផលិតផលដែលបន្ថែមជូនដោយមិនគិតថ្លៃគឺមិនត្រូវបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជូនឡើយ ។

៧. លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 • ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូមានសិទ្ធិក្នុងកែប្រែតម្លៃ ឬបិទ តម្លៃផលិតផលដែលដាក់ក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន ។
 • លោកអ្នកអាចធ្វើសើ្នសុំតំលៃចរចា មកកាន់ផ្នែកលក់ប្រសិនលោកអ្នកមើលឃើញថាតំលៃលើទីផ្សារខុសគ្នា ។
 • ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នុងការ សម្រេចចិត្តក្នុងការផ្អាក ឬបិទគណនីរបស់លោកអ្នកដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន ប្រសិនបើមានករណីដូចជាៈ

ក.ការបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់
ខ. ការកាន់កាប់គណនីរបស់អ្នកដទៃដោយមិនមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់គណនី
គ. ការកែប្រែផ្នែកណាមួយរបស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន
ឃ. ការធ្វើអោយរាំងស្ទះ រអាក់រអួល ឬមិនដំណើរការគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន
ង. ការប្រើប្រាស់តំណរតភ្ជាប់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់
ច. រំខានដល់ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការបាត់បង់ ខូចខាតដល់លោកអ្នកដែលកើតមានឡើងនៅពេលចូលប្រើប្រាស់ ទស្សនាគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬមានពាក្យបណ្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកអ្នកឡើយ ។
 • លោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងលើការបញ្ចេញមតិមិនត្រឹមត្រូវ ឬការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលធ្វើអោយមានបញ្ហាដល់អ្នកដទៃ មិនមានការ ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនជាដាច់ខាត ។
 • លោកអ្នកត្រូវថែរក្សាការសំងាត់ដោយខ្លួនឯង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការចុះឈ្មោះក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន និង ធានាថារាល់ការប្រើប្រាស់មិនត្រូវបានលុកលុយដោយមេរោគ ឬដោយពួក Hacker នោះទេ ។

ធ្វើបច្នុប្បន្នភាព ១៩/១១/២០២០